Seni tehtust

Olen töötanud 2020. aasta kevadest Tartu Linnavolikogu esimehena kriisi kõige keerulisematel aegadel. Tartu oli läbi kõigi nende kuude oma tarkade otsuste ja selgete sõnumitega eeskujuks kogu Eestile. Olen saanud selle töö käigus palju väärtuslikke kogemusi ja pannud ka ise aluse mitmele olulisele algatusele, mis toetavad Tartu linna head käekäiku. Soovin eraldi esile tõsta järgmisi töid:

  • Juhtisin linna esinduskogu, Tartu Linnavolikogu töö digitaliseerimist. Kriis andis võimaluse juurutada tänaseks iseenesestmõistetavad töövormid, mille abil saame pidada demokraatlikke ja sisukaid debatte sõltumata haigusest, ilmast või asukohast. Koostöös Linnakantselei ja IT-teenistusega lõime juhendid ja koolitusmaterjalid ning õpetasime minu eestvedamisel 49 linnavolinikku tarkvara kasutama. Märgiline on, et oma nõusoleku töö digitaliseerimiseks andsid kõik volinikud ja me vältisime Tartus inetuid kemplusi ega teinud kompromisse volinike õiguste arvelt nagu see juhtus mitmes suuremas omavalitsuses.

  • Linlaste paremaks kursis hoidmiseks Volikogu tööga algatasin virtuaalsete Linnakärajate programmi. Igal kuul räägime mõnest volikogu töölaual olevast teemast spetsialistide ja Linnavalitsuse esindajatega. Linlased saavad esitada küsimusi ja seeläbi arutelus kaasa lüüa. Peale viirusekriisi leevenemist, kui on taas ohutu, saab kärajatel kindlasti osaleda ka vahetult.

  • Oluline on, et Tartu noored oleksid kaasatud linna otsuste tegemisse. Just võimalus ise kaasa rääkida linnaelu kujundamisel võib olla mõne tegusa noor jaoks oluliseks põhjuseks siduda enda tulevik Tartuga. Juba teist aastat tegutseb Tartu linna Noortevolikogu ning olen seadnud sisse nendega regulaarsed kohtumised. Noortevolikogu esindajad osalevad ka Linnavolikogu komisjonide töös ja nii näiteks on just noored ise saanud rääkida kaasa kaasava eelarve muudatuste osas ja teha oma ettepanekud selle paremaks korraldamiseks.

  • Sihtasutuse Tartu 2024 nõukogu on vastutusrikas ja suurt sisulist pühendumist nõudev töö, et Tartu koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega võiks tõesti esitleda kolme aasta pärast Euroopa parimat kultuuripealinna projekti. Töötame nõukogus selle nimel, et kultuuripealinna programm oleks mitmekülgne, esitleks nii külalistele kui ka kohalikele senitundmatuid elamusi meie oma pärandkultuurist, aga annaks ka uusi säravaid elamusi ja kustumatuid tundeid.

  • Üks osa volikogu esimehe tööst on ka linna esindamine ja koostöö teiste omavalitsusjuhtidega. Olulisteks partneriteks siin on Eesti Linnade ja Valdade Liit, mille volikogus arutame regulaarselt teiste omavalitsustega ettepanekuid riigielu paremaks korraldamiseks. Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Lõuna-Eesti töörühm aga otsivad ühiseid lahendusi linna või valla piire ületavatele ühistele väljakutsetele, olgu selleks ühistranspordi korraldus maakonnas, paremad teed ja rongiliiklus või hoopis kutsehariduse korraldamine. Paljud nendest teemadest leidsid kajastamist ka käesoleva aasta augustis Tartus toimunud VI Omavalitsuspäeval, kuhu kogunesid kõigi Eesti omavalitsuste juhid ja mille ettevalmistamise koordineerimine oli minu vastutada.

  • Linnavolikogu esimehe amet on platvorm ja kõnetoru selleks, et rääkida Tartule ja Eestile olulistest teemadest. Rahvusvahelise ülikoolilinnana peavad linna juhid olema valmis rääkima kaasa ka globaalsetel teemadel või näitama teed teistele omavalitsustele ja poliitikutele. Mina olen seisnud tänaval solidaarselt Poola naistega, kelle õigusi piirab paremäärmuslik valitsus. Olen algatanud ise kampaaniaid LGBT kogukonna õiguste tagamiseks Eestis ja olen juhtinud tähelepanu ja kutsunud üles mõistma hukka Valgevene režiimi tegusid, mis on vastuolus rahvusvaheliste õigusnormide ja inimõigustega.

  • Tegus linn tähendab tegusaid kodanikuühendusi, kes omakorda vajavad meie kõigi toetust. Annetan igal kuul 2% oma sissetulekutest mõne minule sümpaatse ja olulise heategevusorganisatsiooni toetamiseks. Kutsun üles seda tegema ka kõiki lugejaid, olgu eesmärgiks siis inimõiguste kaitse, vähekindlustatud perede juurdepääs huviharidusele või hoopis kassikaitse. Paljude inimeste väikse panusega sünnivad suured muutused ühiskonnas ja hoiakutes. Vaata siit minu üleskutseid annetada olulistele ja inspireerivatele kodanikuühendustele!

Kommenteeri